تبلیغات
وبلاگ دانشجویان ورودی 88 مهندسی عمران دانشگاه شهید بهشتی
وبلاگ دانشجویان ورودی 88 مهندسی عمران دانشگاه شهید بهشتی
سلام...
اومدم بگم،نه نیومدم بگم...اومدم نقل قول كنم...:بكشید ما را؛ ملت ما بیدارتر می شود...
این رجل فاجری كه خون عزیز ما را به زمین ریخت ، تایید كرد دین خدا را. یعنی خدادین خودش را به او تایید كرد. با ریختن خون عزیز ما، تایید شد انقلاب ما. این انقلاب باید زنده بماند، این نهضت باید زنده بماند، و زنده ماندنش به این خونریزیهاست .بریزید خونها را؛ زندگی ما دوام پیدا می كند. بكشید ما را؛ ملت ما بیدارتر می شود. ما ازمرگ نمی ترسیم ؛ و شما هم از مرگ ما صرفه ندارید. دلیل عجز شماست كه در سیاهی شب ، متفكران ما را می كشید. برای اینكه منطق ندارید. اگر منطق داشتید كه صحبت می كردید؛ مباحثه می كردید. لكن منطق ندارید، منطق شما ترور است ! منطق اسلام تروررا باطل می داند. اسلام منطق دارد؛ لكن با ترور شخصیتهای بزرگ ما، شخصهای بزرگ ما، اسلام ما تایید می شود.
نهضت ما زنده شد. تمام اقشار ایران ، باز زندگی از سر گرفت . اگر یك سستی ، ضعفی پیدا كرده بود، زنده شد. اگر نبود شهادت این مرد بزرگ ، و اگر مرده بود این مرد بزرگ در بستر خودش ، این تایید نمی شد؛ این موج برنمی خاست . الان موجی در همه دنیا، همه دنیا، همه دنیایی كه به اسلام علاقه دارند، این موج بلند شد.

ارسال در تاریخ شنبه 24 دی 1390 توسط امیر مسعود قالی باف
قالب وبلاگ